اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی

فرآیند  صدور تخصیص درآمدهای اختصاصی
فرآیند صدور تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
فرآیند صدور تخصیص اعتبارات جاری
فرآیند صدور تخصیص اعتبارات ردیف های ابلاغی