اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی

برنامه ریزی:
1.برنامه ريزي در تنظيم موافقت نامه هاي پيشنهادي، تفصيلي، اصلاحي و متمّم
2.برنامه ريزي در تبادل موافقت نامه هاي طرح تملک دارايي هاي سرمايه ملي، استاني
3.تهيه بودجه پيشنهادي، تفصيلي، اصلاحيه دانشگاه و ابلاغ بودجه مصوب
4.پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي دانشگاه

سازمان دهی و فرآیندها:
1.تهيه بودجه پيشنهادي، تفصيلي، اصلاحيه دانشگاه
2.ابلاغ و توزيع بودجه و اعتبارات به واحدهاي تابعه دانشگاه/دانشکده.
3.بررسي صورت وضعيت هاي پيمانکاران و تنظيم دستور پرداخت
4.تصويب تفاهم نامه عملياتي مطابق با برنامه عملياتي مشارکت در کنترل مصارف و بررسي و ارائه روش هاي کاهش هزينه
5.بررسي وضعيت جذب درآمدهاي اختصاصي، روند وصولي ها و مقايسه آن ها با پيش بيني هاي انجام شده با توجه به اعتبارات مصوب در برنامهها.
6.تعيين و تشخيص هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم در هزينه يابي فعاليت ها و تحليل نسبت هزينه هاي سربار به مستقيم در فعاليت ها
7.برآورد، تعيين درآمد قابل وصول واحدهاي مستقل و نظارت بر وصول آن از طريق سامانه اطلاعات درآمد اختصاصي(سجاد)
8.شناسايي کسور بيمه اي و ارائه راهکارهاي مفيد جهت کاهش آن و ارائه گزارش ماهانه
9.ثبت تفاهم نامه (اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي) واحدها در نظام نوين مالي
10. بررسي و تهيه دستورالعمل ها در خصوص بودجه ريزي عملياتي جهت ابلاغ به واحدهاي تحت پوشش

پایش و نظارت:
1.بررسي عملکرد اعتبارات واحدها و نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه
2.نظارت بر اجراي بودجه از طريق مراقبت در نحوه مصرف در هر يک از واحدها بر اساس برنامه عملياتي
3.تهيه و تدوين روش ها، ضوابط و معيارهاي ارزيابي و نظارت بر عملکرد بودجه اي و ابلاغ آن به حوزه ها، واحدها و مراکز تحت پوشش
4.نظارت و پيگيري مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالي به معاونت سلامت وزارت از طريق رديف هاي متمرکز وزارتي )مصدومان ترافيکي، مصدومان غير ترافيکي، نيازمندان، بيماران سرطاني، . ..
5.نظارت بر ثبت صحيح و به موقع اطلاعات مربوط به درآمد در سامانه سجاد (سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصي)

تهیه گزارش و مستند سازی:
تهيه و تنظيم گزارش عملکرد بودجه اي به صورت دوره اي و ارائه به مسئولين ذي ربط.