اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی

  • رئیس اداره توسعه و سرمایه انسانی: آقای کوهی
  • کارشناسان آموزش کارکنان: خانم آهی -خانم خدمتی 
  • کارشناس استخدام:خانم خدمتی
  • کارشناس مشمولین لایه طرح:خانم تراهی
  • کارشناس مسئول تحول اداری: آقای قنبریان
  • کارشناس طبقه بندی مشاغل:آقای قنبریان
  • کارشناس امور هیئت علمی:فرج الله فارجی
  • کارشناس امور بازنشستگان:آقای نیکونژاد
  • کارشناس امور پرسنلی : خانم خیراندیش