اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی

شرح وظايف :

 ۱- اجراي الگوي نيروي انساني و تعيين نيازهاي نيروي انساني حوزه ها، واحدها و مراكز و تهيه برنامه تامين نيازها، با توجه به برنامه

  و بودجه مصوب و در قالب اعتبارات تخصيص يافته .

۲- اجراي سياست هاي مربوط به تامين و تعديلنيروي انساني و ارائه روش هاي مناسب جهت تحقق مطلوب سياست هاي مذكور با توجه

به ميزان بازنشستگي و نيز ظرفيت ها و امكانات منابع عرضه نيروي كار .

۳- طراحي و تهيه آزمون هاي عمومي استخدام و نيز آزمون هاي تخصصي با همكاري و مشاركت حوزه هاي تخصصي و برگزاري آزمونهاي استخدامي

۴- اجراي كليه مراحل و تشريفات ضروري براياستخدام پذيرفته شدگان

۵- اجراي امور مربوط به تامين نيازهاي نيروي انساني سازمان از طريق كاركنان موجود با استفاده از برنامه هاي جابجايي و نقل و انتقالات

و تغيير شغل .

۶- همكاري با مديريت آموزش و پژوهش استانداري در اجراي برنامه آموزش عمومي و توجيهي كاركنان جديد .

۷- اجراي نظام هايارزشيابي مشاغل و  صدور احكام حقوق و مزاياي كاركنان .

۸ - صدور احكام ترفيع حقوقي و شغلي كاركنان بر اساس مقررات و مصوبات ابلاغ شده .

۹- اجراي برنامه ترفيعات سالانه و نيز تعيين موعد ترفيع شغلي كاركنان و صدور احكام ترفيعات در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب. 

۱۰-  اجراي برنامه ها و مصوبات سازمان در زمينه روابط و منابعات كاركنان سازمان، حضور و غياب و تاييد و گواهي انجام كار واجراي

مقررات مربوط به استفاده كاركنان از مرخصي ها .

۱۱- اجراي نظام هاي مربوط به برخورداري كاركنان از مزاياي بهداشتي و درماني و كمك هاي نقدي و غير نقدي .

۱۲- ابلاغ و اجراي آراء و احكام هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري .

۱۳- اجراي تصميمات سازمان در زمينه خروج كاركنان از خدمت سازمان به دلايل و جهات مقرر در مقررات مصوب .

۱۴- تهيه و تنظيم، طبقه بندي و نگهداري كليه اطلاعات مربوط به احوال شخصي، شغلي و اداري كاركنان مشاغل و عايله تحت تكفل

آنان جهت اجراي نظام هاي خدمات اداري،‌ پرسنلي و درماني و ارائه اطلاعات لازم 

15-مشارکت در امور مرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل

16-مشارکت در طرح های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با منابع انسانی

17-مدیریت اسناد و پرونده های پرسنلی

18-مدیریت تردد کارکنان

19-مشارکت در امور مرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل

20-نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی مشاغل